Version 3 ApS | Skanderborgvej 234 | 8260 Viby J | Tlf.: 86 75 62 10 | CVR.: 30 91 49 37 | kontakt@version3.dk

 

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser pr. 1.8.2008 for Version3 ApS CVR-nr. 33267045
Disse forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Version3 medmindre andet fremgår af en skriftlig aftalt mellem parterne.

Version3 forbeholder sig ret til at fortage ændringer i disse betingelser med 3 måneders varsel. 

Tilbud
Når accept af tilbud eller den underskrevne kontrakt er modtaget af Version3, er der indgået en aftale, og kunden har derfor ikke ret til at annullere tilbuddet/kontrakten. Når tilbuddet/kontrakten er accepteret betales 50 % af den samlede løsning forud før påbegyndelse af arbejdet, og når hele løsningen er afleveret betales de resterende 50 %. 

Levering
Levering er sket, når alle ydelser ifølge tilbud/kontrakt er leveret. Bliver det klart for Version3, at der ikke kan leveres til aftalte tid, eller må det anses for sandsynligt, at en forsinkelse vil indtræde, skal Version3 uden ugrundet ophold give kunden skriftlig eller mundtlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor levering påregnes at finde sted.

Kunden kan ikke rejse krav mod Version3 på grund af en forsinkelse, men kan vælge at annullere ordren, såfremt forsinkelsen varer mere end 30 dage. Ved dellevering af produkter/dele, som kun kan anvendes samlet, er det leveringsdatoen for den sidste levering, der afgør, om leveringen er foretaget rettidigt.

Version3 er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende levering, såfremt denne skyldes manglende materiale fra kunden eller dennes samarbejdspartnere.

Mangler og fejlretning
Kunden skal straks ved modtagelsen sikre sig, at produktet er leveret i overensstemmelse med kontrakt/tilbud.

Version3 er ikke ansvarlig for fejl eller mangler, der helt eller delvist skyldes kundens misbrug, forkert anvendelse eller installation, forsømmelse, uautoriserede reparation eller ændring af produktet uden Version3's samtykke.

Såfremt kunden selv har forsøgt at udbedre fejlen eller har undladt at efterfølge ovennævnte reklamationsregler, mister kunden retten til at modtage afhjælpning eller ombytning og i øvrigt at gøre noget krav gældende over for Version3.

Version3's ansvar for fejl og mangler er i alle tilfælde betinget af, at fejlen eller manglen skriftligt er gjort gældende senest 3 måneder fra leveringsdagen.

Priser
Alle de af Veresion3's opgivne priser er ekskl. moms eller anden skat og afgift, der måtte påhvile de solgte ydelser. Version3 tager forbehold for trykfejl, prisfejl og moms‐ og afgiftsændringer.

Udgifter faktureres i overensstemmelse med aftalen. Betaler kunden ikke i rette tid, er Version3 berettiget til fra forfaldsdagen at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen samt kræve rykker og inkassogebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.

Betaling
Betalingsbetingelser:  8 dage netto.

Version3 forbeholder sig rettet til at lukke for services, ved helt eller delvis manglende betaling.

Ansvarsbegrænsning
Version3 er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der af Version3 skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Version3 har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Webhotel
Vedr. hosting af hjemmesider gælder, at erhvervsdrivende, foreninger, offentlige institutioner, privatpersoner med mere kan bruge et webhotel fra Version3 som fremvisningsplads for diverse materialer/filer på internettet.

Trafik til alle løsninger. Såfremt der ikke er nok, kan der tilkøbes mere trafik efter de til enhver tid gældende priser.

Version3's mailserver må ikke bruges til spam.

Fortrolighed og kundeoplysninger
Parterne må ikke anvende eller videregive forretningsmæssige eller andre fortrolige informationer modtaget om eller af den anden part uden den anden parts forudgående samtykke medmindre oplysningerne allerede er offentligt tilgængelige. Forpligtelsen omfatter også parternes medarbejdere. Version3 sikrer, at al opbevaring og behandling af kundens data sker i overensstemmelse med Persondatalovens bestemmelser.

Opsigelse
Abonnementsperioden for serverleje, webhotel og mailhotel er på 12 måneder. Abonnementer kan kun opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode. Såfremt kunden ikke skriftligt opsiger sit abonnement ved udløbet af en abonnementsperiode, gentegnes dette automatisk med samme vilkår som det oprindeligt indgåede abonnement.

Fra Version3s side kan abonnementet til enhver tid opsiges med 1 måneds varsel. Eventuel refusion af forudbetalte beløb sker forholdsmæssigt.

Foretager Version3 væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 30 dage efter abonnementets ophør.